ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Al onze offertes gelden, behoudens speciale bepalingen en behoudens verkoop inmiddels, zonder verbintenis van onzentwege en zonder optie.
  Als grossiers kunnen wij geen bestellingen van minder dan 25 € aanvaarden.
 2. De prijzen van onze tarieven en bestellingsbevestigingen worden enkel ter aanduiding verstrekt, de enige geldige prijzen, zelfs in geval van gespreide leveringen, zijn die van de dag der levering.
  In geval van prijsverhoging met meer dan 10% zal de koper evenwel vrij staan zijn bestelling voor de nog te leveren hoeveelheden in te trekken. Al onze prijzen gelden franco voor elke bestelling van tenminste 250 € netto B.T.W. niet inbegrepen, onder dit bedrag zullen de portkosten bovenop gefactureerd worden ; hetzelfde geldt voor kosten veroorzaakt door een snellere levering geëist door de klant.
 3. De leveringstermijnen worden enkel ter aanduiding opgegeven. Zij zullen in de mate van het mogelijke nagekomen worden maar, in geval zij overschreden worden, zal de koper geen enkele schadevergoeding kunnen eisen, behoudens andersluidende schriftelijke bepaling die uitdrukkelijk door de verkoper werd aanvaard.
 4. Geen enkele klacht zal meer dan acht dagen na de ontvangst van de goederen aanvaard worden. Zelfs ingeval van facturatie franco portkosten worden onze goederen op risico van de klant verzonden en worden zij geacht in ons magazijn te zijn aanvaard.
 5. Behoudens andersluidende bepalingen zijn onze facturen contant in onze zetel betaalbaar. Onze bijzondere bepalingen, zoals wisselbrieven, betekenen geen schuldvernieuwing noch afwijking van deze bepalingen van de plaats van betaling, die voor elke aval of tussenkomende partij verplichtend is.
 6. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal een nalatigheidsinterest ten belope van 1.25% per maand verschuldigd zijn, zonder dat een ingebrekestelling nodig is en waarbij het verschijnen van de vervaltijd bij uitdrukkelijke overeenkomst als ingebrekestelling geldt, de interesten voor elke begonnen maand zijn voor de hele maand verschuldigd.
 7. Bovendien zal ons, in geval van onverrechtvaardigd uitblijven van betaling binnen de tien dagen na de verzending van een aangetekend schrijven dat als ingebrekestelling geldt, een schadevergoeding bepaald op 15% van het nog verschuldigde bedrag verschuldigd zijn, met een minimum van 12,5 € als forfaitair en onherroepelijk strafbeding bij overeenkomst tussen partijen aanvaard, bestemd om ons schadeloos te stellen voor de kosten, andere dan gerechtskosten, veroorzaakt door het bestaan van een geschildossier, onverminderd de eventuele toepassing van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek.
 8. Indien betalingsfaciliteiten werden verleend zal het niet vereffenen van een gedeeltelijke storting of van een wisselbrief op de overeengekomen vervaldag van rechtswege de totaliteit van het nog verschuldigd saldo eisbaar stellen, waarbij de debiteur bij niet-betaling van rechtswege het voordeel van de verleende termijnen verliest onder voorbehoud van het recht op nalatigheidsinteresten.
 9. In geval van betwisting zullen alleen de rechtbanken van de woonplaats of van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd zijn, tenzij deze laatste, optredend als eiser, verkiest het geding bij gelijk welke andere bevoegde rechtbank aanhangig te maken.